انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر محمد رفیع خورگامی
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922509 (009821)
  نمابر:   22663212 (009821)
  پست الکترونیک: rafikhorgami@gmail.com
 گروه آموزشی             قلب کودکان
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی             فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی اطفال